MASTERPLAN KUSTVEILIGHEID


Op 10 juni 2011 heeft de Vlaamse Regering het MASTERPLAN KUSTVEILIGHEID bekrachtigd dat door Vlaams minister Hilde Crevits was voorgelegd.

storm aan de kustDe Regering heeft haar goedkeuring gehecht aan de beschermingsmaatregelen die voor de periode tot 2015 in dat plan zijn opgenomen voor de bescherming van de Vlaamse kust tegen zeer zware stormen.

De goedkeuring had tot gevolg dat de afdeling KUST meteen kon starten met de opmaak van het detailontwerp. In samenspraak met de lokale besturen kon de systematische uitvoering van deelprojecten aangevat worden.

Klimaatswijziging, zeespiegelrijzing, extreem langdurige regenperiodes, uiterst hoge waterstanden, toename van zwaar stormweer zijn beelden uit de realiteit van vandaag, die men niet langer kan negeren. De Vlaamse kuststreek is een dichtbevolkte en drukbezochte regio die een mix vormt van aanzienlijke economische, recreatieve en natuurwaarden. Tegelijk is de kustregio zeer kwetsbaar door het geweld van de zee, de kans op stormvloed en het risico van overstromingen. Op basis van deze argumenten is het MASTERPLAN ontstaan.

Er is jarenlang studiewerk gedaan om te onderzoeken hoe voor de Vlaamse kust een veiligheidsniveau kan worden gerealiseerd, dat op zijn minst waarborgen biedt bij een zeer zware storm. Het is de bedoeling de kustveiligheid minstens tot 2050 te kunnen garanderen.

Bij die studie is alles wat in Vlaanderen bestaat aan afweer tegen het geweld van de zee getoetst aan internationaal bepaalde normen. Alle overstromingsrisico's voor de ganse kust zijn vastgelegd en alle risicozones zijn in kaart gebracht. Er zijn voor al de uitgetekende risicozones maatregelen en mogelijke alternatieve ingrepen bestudeerd.

planboek masterplan kustveiligheidOm de kust en het hinterland tegen overstromingen vanuit zee te beschermen, zijn ingrepen nodig op zowat een derde van de kustlijn. De voorgestelde maatregelen zijn door de afdeling KUST in het MASTERPLAN KUSTVEILIGHEID gegoten, dat per gemeente uitgebreid is besproken. De meest zwakke zones zijn bepaald en de mogelijke directe aanpak wordt in het plan uiteengezet. Over de voorgestelde maatregelen is met elke betrokken kustgemeente overleg gepleegd. De maatregelen kregen overal een positief advies. Alle 10 Vlaamse kustgemeenten hebben zich akkoord verklaard met het voorgestelde MASTERPLAN KUSTVEILIGHEID voor de versterking van de zeewering.