VEILIGHEID SCHELDEGEBIED


Er is een dalende tendens in het aantal ongevallen. Medio 2011 trof de Permanente Commissie veiligheidsmaatregelen. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit zal deze nauwgezet opvolgen, evalueren en, waar nodig, bijsturen.

Het betreft de onderstaande maatregelen.

  • Het naleven van de opgelegde verplichting om Nederlands of Engels als voertaal te gebruiken in het VTS-Scheldegebied bij de communicatie schip-schip en verkeerscentrales-schip. De laatste jaren is een duidelijke toename te constateren van het aantal binnenschepen waarvan de bemanning het Nederlands of Engels niet of onvoldoende beheerst. Hierdoor kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Het maken van duidelijke en ondubbelzinnige verkeersafspraken is immers vereist om onveilige situaties te voorkomen.
  • De specifieke maatregelen opgelegd aan riviercruiseschepen met het oog op een veilig vaargedrag.
  • Aanpassen van het vaargedrag in het Oostgat om voor badgasten op het strand van Vlissingen gevaarlijke golfslag en oeverzuiging te vermijden.

GNB risicocontourenEind 2011 is het nieuwe onderzoek naar de externe veiligheid op de Westerschelde afgerond. Het betreft de risico's voor de oeverbevolking verbonden aan het transport van gevaarlijke stoffen over de rivier. Daarover heerste enige ongerustheid bij de Zeeuwse bevolking en bestuurders. De studie geeft niet alleen inzicht in de huidige situatie, maar biedt ook een doorkijk naar 2015 en 2030. De studieresultaten zijn geruststellend en tonen aan dat het externe veiligheidsrisico nu en in de toekomst overal onder de in Nederland geldende norm blijft. Het betreft een verbetering ten opzichte van de resultaten van de studie uitgevoerd in 2003. Over de nieuwe resultaten zal uitvoerig worden gecommuniceerd naar de Zeeuwse pers en bestuurders.

Voor de berekening van de aanvaringskans, die leidt tot externe risico's, zijn enkel de zware aanvaringen met een penetratie van de scheepswand of de laadruimte van belang. Alleen in die gevallen kunnen gevaarlijke stoffen uitstromen. Gelet op het beperkte aantal van dergelijke aanvaringen, zijn ook alle relevante aanvaringen meegenomen die hadden kunnen leiden tot een penetratie van de scheepswand of laadruimte.

Vergeleken met de referentieperiode 1990-2002 gehanteerd in de studie 2003 is het aantal zware aanvaringen en relevante aanvaringen opmerkelijk gedaald in de referentieperiode van de nieuwe studie.

1990-20021998-2008
Aantal zware aanvaringen74
Aantal relevante aanvaringen3516

De verbeterde nautische veiligheid heeft een matigend effect op de externe risico's. De ambitie is om in 2012 het huidige veiligheidsniveau minstens in stand te houden.